AAFE staff members marched in the Chinatown Lunar New Year Parade in February 2013.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE TEAM
Christopher Kui, Executive Director

Ernesto J. Vigoreaux, Chief Operating Officer

Jim Turner, Chief Financial Officer

Siu-Kwan Chan, Managing Director, AAFE Community Development Fund (AAFE CDF); Director of Operations, Renaissance Economic Development Corporation

Thomas Yu, Managing Director of Real Estate; Executive Director of Downtown Manhattan Community Development Corporation (DMCDC)

PROGRAM DIRECTORS
Peter Cheng, Director of Community Resources

John Choe, Director of One Flushing

Flora Ferng, Director of Community Outreach

Peter Gee, Director of Housing and Community Services

Jason Hwang, Director of Real Estate Planning and Development

Douglas Nam Le, Director of Policy and Leadership Development

Hsueh Yan, Director of Property Management

STAFF
Fernando Aguilar | Ivy K. Au | Ana Bernal | Arthur Burkle | Nathalie Carril-King (VISTA) | Hui Yuan (Nelson) Chan | Jok Kei Chan | Ding Yeu Chen | Jin Xiu Chen | Peng Wei Chen | Xiang Chen | Yun J (Winnie) Chen | Gagan Chhabra | Moi Ngub Chhour | Kayan Chiu | May-Ying Chow | Raquel Colon | Johanna Contreras | Nicolas Cosme | Gerald Cotiangco | Justarrea Curry | Wai Li Fung | Peter Gee | John Gorman | Dan Ping He | Christie Huang | Lenary Huynh | Wendy Jennings (VISTA) | Ai Xun Jiang | Daniel M. Karan | Veronica Karpoich | John Kim | Guo Cong Kuang | Xiangmei T. Kuang | Jannie Lai | Hok Ching Lee | Jen Lee | Suzy K. Lee | Kuan Yueh Leong | Jian Chao Li | Jing Bo Liang | Weibo Liang | Douglas Lim | Fen Lin | Karen Lin (VISTA) | Ming Chin Lin | Jessica Liu | Mary Ma | Helen Mei | Nicole J. Miao | Hui Xian (Lisa) Mo | Nancy Moo | Matthew Nelson | Yun Tin Sally Ng | Miguel Rodriguez | Zhi Fen Ruan | Qiong Shen | Lai-Ping (Melina) Sit | Nicole St Claire | Cheng Yu (Charlie) Su | Chun Szeto | Susan Tam | Wen Jian (Jason) Tan | Lei Wan (Maggie) Tsoi | Anna Wan | Eddie Wong | Yan Fat Wong | Chunzi (Junko) Wu | Maple Wu (VISTA) | Tommy Wu | Qui Fang Yang | Belinda Yee | Diana Yi | Maggie P. Yu | Wei Hong Zeng | Xiu Hong (Sue) Zeng | Nan Qing (Simon) Zhang | Pei Rong Zhu | Shu Zhuang Zhu